LOC and contact information

Local Organizing Committee:

Akiyoshi Takahashi, Chairman
Susumu Hyodo, Secretary General
Hironori Ando, Program
Hiroyuki Kaiya, General Affairs
Hiroko Tsukamura, Treasury
Takashi Yashiro, Funds
Makoto Osada, Venue

Advisory Members:
Yoshitaka Nagahama
Hiroko Nishimura
Sakae Kikuyama
Hiroshi Kawauchi
Yoshio Takei

Contact information:

Akiyoshi Takahashi
School of Marine Biosciences
Kitasato University
Kanagawa, Japan
Send e-mail to: akiyoshi@kitasato-u.ac.jp